Balls For Glory
ALGEMENE VOORWAARDEN Balls4Glory

01. Algemeen
02. Intellectuele eigendomsrechten
03. Niet-toegestaan gebruik van de website
04. Persoonsgegevens
05. Cookies
06. Aansprakelijkheid van Balls4glory
07. Links naar andere websites
08. Verantwoordelijkheid
08. Verantwoordelijkheid
09. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
10. Aansprakelijkheid

DISCLAIMER

01. ALGEMEEN
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites Balls4glory.be , ballsforglory.be , noballsnoglory.be
Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door Balls4glory. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

02. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Balls4glory of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Balls4glory de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distributeren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

03. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

04. PERSOONSGEGEVENS
Balls4glory verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een login, formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Balls4glory toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Balls4glory, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer en marktonderzoek. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Balls4glory contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

05. COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geÔnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

06. AANSPRAKELIJKHEID VAN BALLS4GLORY
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Balls4glory staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Balls4glory is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen.Balls4glory behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

07. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Balls4glory heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Balls4glory houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

08. Verantwoordelijkheid
Balls4glory besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De gebruikers van de website, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze site is verkregen van verschillende firma's en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balls4glory worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Balls4glory omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

09. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

10. Aansprakelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Balls4glory zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Balls4glory geeft geen enkele garantie, noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op deze websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de rechtmatige eigenaars van deze websites en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

De inhoud van de Balls4glory site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privť-doeleinden Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distributeren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Balls4glory. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Balls4glory behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.
Balls For Glory zet bij elke trekking van zijn superpot de bulletins online.
Deze kunnen voor de trekking te allen tijde geconsulteerd worden.
Op die manier kan u de nummers en validatie zelf controleren.
Klik op onderstaande link om naar de bulletins te gaan.© 2020-2021 ballsforGlory - balls4glory - noballsnoglory - Webmaster Eddy De Boel - Disclaimer